Tag Archives: ژن سرطانی

واقعیات حیرت انگیز درباره سلول های سرطانی 2

by انکوژن in اکتبر 23, 2016

واقعیات حیرت انگیز درباره سلول های سرطانی 2   6-سلول های سرطانی به تدریج تغییر شکل می دهند. سلول های سرطانی دستخوش تغییراتی می شوند تا از دفاع های سیستم ایمنی اجتناب کنند، همچنین در برابر اشعه و درمان شیمی درمانی از خود نگهبانی کنند. برای مثال سلول های اپیتلیال سرطانی، از شبیه شدن به […]

ژنتیک سرطان 2

by انکوژن in اکتبر 23, 2016

ادامه از ژنتیک سرطان 1 ژنتیک سرطان 2 . (آپوپتوز) یا خودکشی برنامه‌ریزی شده سلولی: واپسین راه فرار از سرطانی شدن سلول‌ها، انتخاب مرگ یا خودکشی برنامه‌ریزی شده است. در طی آپوپتوز (Apoptosis) تخریب غشای هسته و سیتوپلاسم سلول و ارگانل‌ها منجر به قطعه قطعه شدن سلول می‌شود که به سرعت به‌وسیله یاخته‌های بیگانه‌خوار (فاگوسیت) دخورده […]

ژنتیک سرطان 1

by انکوژن in اکتبر 23, 2016

  ژنتیک سرطان 1 سرطان در نتیجه تقسیم غیرقابل کنترل سلول‌ها به‌وجود می‌آید که در اثر عوامل محیطی و اختلال‌های ژنتیکی به‌وجود می‌آید. چهار دسته از ژن‌های کلیدی که در هدایت یاخته‌های سرطانی نقش دارند، شامل ژن‌های توده‌زا (آنکوژن‌ها)، ژن‌های مهارکننده توموری، ژن‌های ترمیم‌کننده و ژن‌های مرگ، برنامه‌ریزی شده هستند. چنانچه یک جهش ژنتیکی در آنها تولید […]

چگونگی فعالیت ژن های تومور زا

by انکوژن in اکتبر 23, 2016

چگونگی فعالیت ژن های تومور زا ۱ – انتقال توسط یک رتروویروس : نوترکیبی بین ژن های ژنوم یک رتروویروس و ژن های کروموزم یاخته میزبان منجر به انتقال یک ژن یاخته ای به داخل ژنوم ویروس شده که می تواند تکثیر یابد. ۲ – جهش زایی در اثر جایسازی : به علت جایسازی و […]