Blog

ویروس های تومور زای حیوانی

by انکوژن in اکتبر 23, 2016

ویروس های تومور زای حیوانی

 

 • Tumor viruses برخی از ویروس ها قابلیت القا سرطان در سلول را دارند علت ایجاد سرطان این است که یا خود این ویروس ها واجد انکوژن هایی هستند که می توانندچرخه سلولی را دچار بی نظمی کنند یا ویروس موادی تولید می کند که روی انکوژن های درون سلول میزبان تاثیر گذاشته واز این طریق چرخه سلولی را مختل می کنند.
 • تاریخچه 1908:: Oluf Bangو vilhem Ellerman، دانشگاه copen hagen، نخست اثبات کردند که ویروس سرطان خون مرغی را می توان پس از تکثیر مستقل از سلول به جوجه­های جدید منتقل کرد و موجب سرطان خون خواهد شد.
 • تاریخچه 1933: Richard Edwin Shopeویروس پاپیلومای خرگوش دم پنبه­ای یا Shope papilloma virus، نخستین ویروس تومور پستاندار، را کشف کرد.

virus-heyvann3

 • منظور از سرطانی شدن 1)تغییر الگوی رشد ممانعت تماسی contactinhibition بی نیازی به تکیه گاه anchorage independence
 • 2)تغییرات سطح سلول افزایش میزان انتقال مواد غذایی افزایش ترشح پروتئازها تغییر گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپیدهای سطح سلول
 • 3)تغییرات اجزا درون سلول و فعالیت های بیوشیمیایی سلول افزایش متابولیسم افزایش گلیکولیز فعال یا مهار شدن برخی از ژن ها تغییر سیتواسکلت سلول
 • 4)قابلیت ایجادتومور در تزریق به حیوانات حساس برخی از سلول های سرطانی هنگامی که به حیوانات حساس آزمایشگاهی تزریق شوند می توانند تومور ایجاد کنند،بدین طریق می توان نشان داد که سلول سرطانی شده یا نه.
 • انواع ویروس های تومورزا در حیوانات ویروس های RNA دار:رتروویریده ویروس های DNA دار:هرپس ویریده،آدنوویریده ها،پاپیلوماویریده
 • رتروويروس ها و مكانيسمهای سرطان زايی ساختمان ژنتيكی: ژن env ژن gag ژن pol
 • فرايند عفونت زايی : اتصال به گيرنده سطحي اندوسيتوز يا ادغام كه گاهی با همكاری يك اندوزوم PH پايين صورت مي گيرد. توليد DNA پلاريته منفی توسط آنزيم RT تجزيه RNA توسط RNase H و توليد رشته دوم DNA توسط RT . اين اعمال همه درون ذره ويروسی انجام می شود. تلفيق DNA دو رشته با ژنوم ميزبان توسط اينتگراز رونويسی

virus-heyvann2

 • توسط RNA POL II
 • Retroviral Life Cycle
 • مكانيسم سرطان زايی جايگزيني يك اسيد آمينه يا حذف كه موجب تغيیر در محصول ترجمه مي شود. بسياري از V-Onc ها پروتئين هاي ادغام شده از يك ژن C-Onc ويك ژن ويروسي است. توالي LTR حاوي پروموتور و enhancer است و با ورود به ژن ميزبان موجب بيان بيش از حد ژني مي شود كه در تنظيم نسخه برداري DNA نقش دارد.
 • آنكوژن ها C-Onc ها اينترون و توالي تنظيمي دارند. C-Onc ها از قوانين وراثت مندل پيروي مي كنند. C-Onc ها داراي جايگاه مشخصي بر روي ژنوم هستند. C-Onc ها داراي توالي LTR نيستند. V-Onc ژني است كه در گذشته به طور اتفاقي به وسيله ويروس از ژنوم سلولي ميزبان قبلي كسب شده است. محصول C-Onc پروتئين هايي هستند كه رشد و نمو را تنظيم مي كنند. توالي C-Onc بسيار حفظ شده است
 • چگونگی فعالیت ژن های تومورزا : 1 – انتقال توسط یک رتروویروس نوترکیبی بین ژن های ژنوم یک رتروویروس و ژن های کروموزم یاخته میزبان منجر به انتقال یک ژن یاخته ای به داخل ژنوم ویروس شده که می تواند تکثیر یابد. 2 – جهش زایی در اثر جایسازی  به علت جایسازی و در نتیجه ابراز بیش از حد معمول ژن های تومورزا در یاخته تغییر شکل ایجاد می شود.
 • 3 – انتقال به محل دیگر انتقال یک پروتو انکوژن از محل طبیعی خود و قرار گرفتن در مجاورت یک پروموتر قوی باعث فعالیت و ابراز بیش از حد ژن های تومورزا می شود. 4 – افزایش ژن  افزایش تعداد ژن منجر به افزایش تولید آن ژن خواهد شد 5- جهش جهش نقطه ای یا حذفی در یک انکوژن باعث تغییر در ساختمان پروتئینی کد شده از آن ژن شده و بر فعالیت آن تأثیر می گذارد

انکوژن

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *