Blog

ویروس های انکوژن 2

by انکوژن in اکتبر 23, 2016

ویروس های انکوژن 2

ویروس های تومورزای DNA دار :

 شامل ویروس خانواده مپادناویریده و هرپس ویروس ها در انسان و حیوان و پاپورا ویروس ها در حیوانات است.
از مهمترین بیماری های خانواده مپارنا ریریده هپاتیت B است که ویروس آن از عوامل مهم در بروز کارستوهای اولیه یاخته های کبد انسان است که از عوامل پیدایش آن ایمنی ناکامل، مصرف نوشابه های الکلی آفلاتوکسین سرطانزای قارچی را می توان نام برد. ویروس هپاتیت B فاقد ژن تومورزاست و یکی از مکانیسم های احتمالی برای ایجاد سرطان اولیه کبد جایسازی ژنوم ویروس در مجاورت یک پروتوانکوژن است. ژن X ویروس هپاتیت B می تواند با افزایش فعالیت پروموترها و افزایش دهنده های یاخته میزبان و خود ویروس باعث تکثیر یاخته آلوده شود و باعث سرطان کبدی شود.

oncogene3
از هرپس ویروس ها می توان اپشتین – بار را نام برد که باعث ایجاد شایعترین تومور اطفال به نام لمفومای بورکیت می شود. حضور ژنوم این ویروس را می توان با روش جفت نمودن DNA به طریق ساترن بلات یا بهره گیری از پروب DNA نشان را نشان داد همچنین با آزمایش ایمونوفلورسانس در هسته یاخته های تغییر شکل یاخته می توان آنتی ژن های آن را نشان داد سیستم ایمنی بدن اقدام به تولید آنتی بادی بر علیه پروتئین های این ویروس می کند که مقدار آنتی بادی با اندازه تومور تناسب دارد. در یاخته های تومور لمفومای بورکیت ممکن است ویروس عفونت زا یا از آن خارج نشود یا درصد کمی از آن خارج شود.

مکانیسم ملکولی در تغییر شکل یاخته آلوده لمنوبای بورکیت : انتقال ژن C-myc از محل طبیعی خود (کروموزم 8) به کروموزوم شماره 14 و تحت کنترل ژن مربوط به زنجیر سنگین ایمونوگلوبولین قرار گرفتن همچنین انتقال به کروموزم های 2و 22 در کنار ژن مسؤول کد کردن زنجیر کسب ایمونوگلوبولین باعث افزایش رونویسی از انکوژن c-myc یاخته ای می شود.
کارسینومای بینی – حلق : این بیماری که در مناطقی چون جنوب چین، آلاسکا و آسیای جنوب شرق شایع است با ویروس اپشتین بار ارتباط دارد که در بدن شخصی مبتلا به آن IgG,IgA ضد آنتی ژن های ویروسی فراوان وجود دارد که عوامل ژنتیکی ، رژیم غذایی به خصوص مصرف سرخس تازه جوانه زده به عنوان عوامل کمک کننده در پیدایش این بیماری مؤثر هستند. با روش ساترن بلان و یا استفاده از پروب DNA نشان دار می توان ژنوم ویروس و با روش ایمونوفلورسانس می توان آنتی ژن ویروس را نشان داد.

oncogene4
ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2 : این ویروس باعث بروز عفونت و جراحات در دستگاه تناسلی مردان و زنان می شود. همچنین می تواند به عنوان یک عامل تومورزا در پیشرفت سرطان دهانه رحم شرکت کند. عفونت های ناشی از این ویروس منجر به پیدایش حالت پایدار شده و ویروس در بدن به صورت خفته در می آید.
اگر ویروس عامل پیشرفت سرطان دهانه رحم شود در این صورت لازم نیست که ژنوم ویروس در یاخته های آلوده باقی بماند که در این صورت ویروس روش های متعددی را مانند افزایش فعالیت ژن یاخته، تحریک یک ویروس رترو که در ژنوم یاخته حضور دارد و کم شدن متیلاسیون DNAبرای این کار مورد استفاده قرار می دهد. این ویروس در حیواناتی چون موش نیز ایجاد سرطان دهانه رحم کرده است.

oncogene5

پاپووا ویروس ها : از مهمترین اعضاء آن می توان ویروس SV40 ویروس پولیوما را نام برد.SV40 در پروتئین اولیه به نام T,t را کد می کند و پولیوما سه پروتئین T بزرگ، T کوچک وT متوسط را کد می کند. آنتی ژن T بزرگ در هسته یاخته و T متوسط در پرده سیتوپلاسم یاخته میزبان قرار می گیرد. بخشی از آنتی ژن T SV40 در پرده سیتوپلاسم و t کوچک نیز در سیتوپلاسم قرارمی گیرد. T بزرگ پولیوما باعث فناناپذیری یاخته های T,3T3 متوسط نیز می تواند در این یاخته ها فنا ناپذیر شده تغییر شکل ایجاد کند، t نقشی در ایجاد تغییر شکل کامل دارد و SV40 T دارای اثرات مختلف است.

انکوژن

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *